5 (7)">ضوابط تشخیص صلاحیت مشاوران 5 (7)

آیین نامه ضوابط تشخیص صلاحیت مشاوران برای مشاهده ضوابط تشخیص صلاحیت مشاوران لینک زیر را کلیک کنید. جزییات متن قانون صلاحیت مشاوران طبق مصوبه هیات محترم وزیران طبق دستور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در فایل پیوست میباشد برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید : آیین نامه مشاوران   وارد […]

5 (7)">ادامه مطلب